Εξετάσεις αίματος   

Ένας τρόπος για να αξιολογηθεί εάν τα ηπατικά κύτταρα καταστρέφονται σε ποσότητα που ξεπερνά τα φυσιολογικά όρια, είναι ο έλεγχος του επιπέδου των ηπατικών ενζύμων αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης (ALT) και της ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης (AST) στο αίμα. Μέσα σε μόνο λίγες ημέρες  οι τιμές της ALT μπορεί να μεταβληθούν από κανονικά επίπεδα σε αισθητά αυξημένα. Ωστόσο, αυτές οι παραδοσιακές εξετάσεις της ηπατικής λειτουργίας δεν συνιστούν πολύ αξιόπιστους δείκτες της ηπατικής βλάβης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας τείνουν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις και σε ένα ικανό ποσοστό παραμένουν σε φυσιολογικές τιμές.

Ο πιο αξιόπιστος τρόπος για να αξιολογηθεί η έκταση της ηπατικής βλάβης έχει καθιερωθεί να είναι η βιοψία του ήπατος (βλ. παρακάτω).