Ο Αμερικάνικος Οργανισμός Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) ενέκρινε για πρώτη φορά την χορήγηση πανγονοτυπικής θεραπείας για την ηπατίτιδα C, σε παιδιά ηλικίας από 12 έως 17 ετών. Η θεραπεία αφορά σε συνδυασμό των δραστικών ουσιών glecaprevir και pibrentasvir.

Η συγκεκριμένη θεραπεία είχε λάβει έγκριση χορήγησης σε ενήλικες το 2017. Η παρούσα έγκριση παρέχει άλλη μία θεραπευτική επιλογή για παιδιά και εφήβους που ζουν με ηπατίτιδα C, όμως για πρώτη φορά καλύπτονται και οι 6 γονότυποι της νόσου, είτε χωρίς την εμφάνιση κίρρωσης είτε με καλώς αντιρροπούμενη κίρρωση.

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της θεραπείας σε παιδιατρικούς ασθενείς αξιολογήθηκε από κλινικές μελέτες σε 47 ασθενείς με ηπατίτιδα C γονότυπου 1, 2, 3 ή 4 χωρίς κίρρωση ή με ήπια κίρρωση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, θεραπεύτηκε το 100% των παιδιών, αφού δεν είχαν ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας (8 η 16 εβδομάδες).

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της θεραπείας σε παιδιατρικούς ασθενείς με κίρρωση, ιστορικό μεταμόσχευσης νεφρού ή / και ήπατος ή γονότυπο 5 ή 6 υποστηρίζονται από προηγούμενες κλινικές μελέτες σε ενήλικες.

Η σημασία χορήγησης αντιιικής θεραπεία για την ηπατίτιδα C σε παιδιά, για την πρόληψη των επιπλοκών της χρόνιας ηπατίτιδας C και της εξάπλωσής της, έχει τονιστεί από πολλές επιστημονικές έρευνες, καθώς υπάρχουν βάσιμες αποδείξεις αυξημένου κινδύνου ανάπτυξης σοβαρής ηπατικής βλάβης κατά την ενήλικη ζωή τους (Journal of Hepatology).