Στον HCV, υπάρχουν 6 μεγάλες γενετικές παραλλαγές, με την ένδειξη 1 έως 6. Αυτές είναι γνωστές ως «γονότυποι» (τύποι γενετικού υλικού). Διαφορετικούς γονότυπους του HCV συναντάμε σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Ένας γονότυπος δεν μπορεί να μετατραπεί σε έναν άλλο, δηλαδή αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μία παγιωμένη παραλλαγή του ιού. Ωστόσο, είναι δυνατόν, αν και σπάνια, να προσβληθεί και να νοσήσει κάποιος με περισσότερους από έναν γονότυπους ταυτόχρονα.

Ο ιός της ηπατίτιδας Cείναι ένας RNA ιός. Είναι εξαιρετικά ασταθής και μεταλλάσσεται συχνά. Έτσι πολλά από τα παραγόμενα αντίγραφά του δεν επιβιώνουν και άλλα εξουδετερώνονται από το ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτό πιθανολογείται πως αποτελεί αιτία για την οποία θεωρείται ιός βραδείας δράσης (συχνά περιγράφεται ως ’’νωχελικός ιός’’) παρότι τελικά καταφέρνει με αργό ρυθμό να εγκαταστήσει χρόνια λοίμωξη, καθώς ο πολλαπλασιασμός του είναι σχετικά ταχύτερος από την καταστροφή των αντιγράφων του.